Prima   -  Noutăți - ADR Nord a organizat ultima sesiune de informare în contextul Apelului competitiv de selectare a proiectelor, pentru perioada 2021-2023 cu finanțare din FNDR

ADR Nord a organizat ultima sesiune de informare în contextul Apelului competitiv de selectare a proiectelor, pentru perioada 2021-2023 cu finanțare din FNDR

29.01.2021   556 Accesări  

Autoritățile publice locale de nivelurile I și II, instituțiile publice și alte entități de drept public, precum și entitățile de drept privat (agenți economici) și organizațiile neguvernamentale din Regiunea de Dezvoltare Nord, dosarele cărora au fost admise în etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), au participat vineri, 29 ianuarie, la ultima sesiune de informare organizată de ADR Nord în contextul concursului. Sesiunea de informare a avut loc în mediul online și a întrunit 30 de participanți.

În cadrul sesiunii online, specialiști din cadrul ADR Nord au discutat cu participanții la concursul de proiecte despre diverse aspecte privind pregătirea documentației ce urmează să fie depusă în următoarea etapă a concursului. În context, Ala Cucu, șefa Secției monitorizare și evaluare, a oferit răspunsuri la o serie de întrebări despre elaborarea Cererii complete de finanțare împreună cu documentele însoțitoare, cum ar fi documentația tehnică de proiect, bugetul proiectului, matricea cadrului logic etc.

Cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 120 de zile calendaristice de la data publicării oficiale a listelor Notelor conceptuale, selectate de către comisiile create pe lângă ADR-uri. În Regiunea de Dezvoltare Nord, Cererile complete de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul ADR Nord până în data de 17 februarie 2021, ora 16.00, la adresa:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

  • Piața Vasile Alecsandri, nr. 8; MD-3110
  • Bălți, Republica Moldova
  • tel./fax: (+373) 231 61980
  • e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Apelul de propuneri de proiecte competitiv, anunțat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în data de 10 august a.c., are drept scop stimularea inițiativelor care contribuie cel mai eficient la implementarea politicii de dezvoltare regională. Programele și proiectele depuse în cadrul Apelului vor corespunde următoarelor priorități: (1) Competitivitate Economică; (2) Dezvoltare Urbană și (3) Infrastructura Regională. Detalii se găsesc AICI.

În continuare, vă propunem atenției unele răspunsuri și clarificări pe marginea celor mai frecvente întrebări parvenite din partea participanților la concursul de proiecte.


ÎNTREBARE: S-ar putea interveni cu modificări la compartimentul „Parteneri” în Cererea completă de Finanțare vizavi Notei conceptuale? De exemplu, de exclus unii parteneri sau de inclus alți parteneri?

RĂSPUNS: În cadrul proiectelor de infrastructură, unde partenerii (APL și alte entități eligibile) veneau cu contribuție prestabilită - NU. Referitor la partenerii din societatea civilă, care vor organiza activitățile de implicare a locuitorilor în activitățile sociale, fără contribuție financiară - NU.

Argumentare: În Regulament este menționat: Partenerii participă la elaborarea și implementarea proiectului, iar costurile pe care le implică sunt eligibile în același mod în care sunt eligibile costurile aplicantului. Partenerii trebuie să întrunească aceleași criterii de eligibilitate ca și aplicanții. Partenerii vor semna Declarațiile de parteneriat și le vor prezenta în original. Acestea țin să menționeze rolul și responsabilitățile fiecărei părți, cota parte în asigurarea cofinanțării proiectului. În cazul în care rolul partenerului este unul declarativ, fără a specifica clar implicarea acestuia, inclusiv cota de cofinanțare, Declarația de parteneriat este declarată nulă.


ÎNTREBARE: Cererea de Finanțare este îmbunătățită comparativ cu Nota Conceptuală, doar că unii indicatori menționați inițial în Nota Conceptuală, care nu au fost formulați corect, sunt îmbunătățiți. Va fi un motiv de excludere în acest caz?

RĂSPUNS: Obiectivele, Rezultatele, Produsele și Acțiunile din Cererea de finanțare trebuie să fie neschimbate. Dacă indicatorii de produs și rezultat vor fi îmbunătățite în Cererea de finanțare acest moment trebuie să fie menționat în pozițiile produsele proiectului și rezultatele estimate.


ÎNTREBARE:Din ce resurse vor fi finanțate activitățile de promovare incluse în proiect? Este necesar de elaborat un buget suplimentar pentru acestea? 

RĂSPUNS: Activitățile de vizibilitate, promovare și conștientizarea populației trebuie să fie descrise detaliat la pct.2.3.4. din Cererea de finanțare cu menționarea costurilor în acest sens. Aceste costuri nu vor fi incluse în costul total al proiectului și nici în acele 10% obligatorii pe care trebuie să le asigure aplicantul. Costurile pentru vizibilitate, promovare și conștientizarea populației vor fi asigurate de aplicant sau parteneri.


ÎNTREBARE: În pct. 4.2 din Regulament Dosarul de Aplicare sunt enumerate cele 10 documente de suport și confirmative, care fac parte din Dosarul de aplicare. În această listă nu se regăsește documentul care ar confirma contribuția finanțării din partea Aplicantului. În cazul dacă Aplicantul nu anexează documentul confirmativ a dovezii de cofinanțare va fi un temei de excludere sau diminuare a punctajului? 

RĂSPUNS: Dovada de cofinanțare va fi prezentată în orice caz, dacă proiectul va fi selectat pentru finanțare. Nu va fi temei de excludere.


ÎNTREBARE: În rezultatul modificărilor operate în Regulamentul Apelului competitiv la capitolul costuri eligibile a fost adăugată o poziție ce vizează costurile eligibile și anume: - achiziționarea de bunuri și servicii pentru crearea și dezvoltarea capacităților. În formularul bugetului nu a fost operată această modificare.

RĂSPUNS: În proiectele în care sunt prevăzute activități pentru dezvoltarea capacităților, aplicantul va adăuga o poziție nouă în colonița cheltuieli un rând nou 4) achiziționarea de bunuri și servicii pentru crearea și dezvoltarea capacităților.


ÎNTREBARE: Care ar fi formatul bugetului: word sau excel?

RĂSPUNS: Formatul bugetului nu este principial, poate fi și word și excel, doar că în cazul formatului excel acest formular trebuie să se regăsească în ordinea consecutivă prezentată în Cererea de finanțare, inclusiv și în versiunea electronică.


ÎNTREBARE: Cîte copii trebuie să conțină Dosarul de aplicare a Cererii de finanțare?

RĂSPUNS: 1 original și 1 copie pe suport de hîrtie și 1 copie în varianta electronică.


ÎNTREBARE: Dacă proiectul tehnic este învechit trebuie de actualizat tot proiectul?

RĂSPUNS: Se actualizează doar Devizul general.


ÎNTRTEBARE: Dacă proiectul tehnic a fost elaborat în limba rusă, acesta trebuie de tradus?

RĂSPUNS: Da, deoarece în Regulament este menționat faptul că toate actele trebuie să fie prezentate în limba română.


ÎNTREBARE: Dacă va fi extins termenul limită de depunere a Dosarului de aplicare a Cererii de finanțare.

RĂSPUNS: NU. Este un Apel competitiv în cadrul căruia se creează condiții egale pentru toți aplicanții.


ÎNTREBARE:Valoarea estimativă a proiectului indicatăîn Nota Conceptuală poate fi modificata în Cererea de finantare ? 

RĂSPUNS: La etapa depunerii Cererii de finanțare Buget detaliat nu poate varia de la estimarea inițială cu mai mult de 20%. Aplicantul este liber să adapteze procentul de cofinanțare necesar, atâta timp cât nu depășește procentul minim de cofinanțare, așa cum sunt stabilite în prezentul Regulament.


ÎNTREBARE: Dacă sunt eligibile costurile pentru serviciul de supraveghere tehnică?

RĂSPUNS: DA, sunt eligibile costurile pentru supravegherea tehnică a lucrărilor (pentru la 1% din costurile de construcție-montaj).


ÎNTREBARE: Ce trebuie să conțină formularul Bugetul proiectului pe activități?

RĂSPUNS: În acest formular se vor include activitățile proiectului descrise la pct. 2.3.1. din Cererea de finanțare, iar în formularul Bugetul proiectului pe categorii de costuri se vor include doar pozițiile menționate în formular. Acest formular, în dependență de specificul proiectului, după caz, se va completa cu un rînd nou 4) achiziționarea de bunuri și servicii pentru crearea și dezvoltarea capacităților.

La proiectele de infrastructură se vor include numai două poziții:

  1. Lucrări de construcție-montaj (vor fi preluate din Devizul general a Documentației tehnice elaborate de proiectant);
  2. Servicii Responsabil tehnic (1% din suma lucrărilor de construcție-montaj)

!!! Beneficiarul va suporta cheltuielile pentru Supravegherea de autor (ce constituie 0,3% din lucrările de construcție-montaj).


 

 
Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase
Arrow Prev

     

  

Arrow Next