print
Regulamentul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord
08.07.2010
Lex.justice.md ">

Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord este o structură funcțională deliberativă la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) ***, fără personalitate juridică, având drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. CRD Nord are 34 de membri, fiind alcătuit din 11 președinți de raioane și primarul mun. Bălți, care sunt desemnați din oficiu; 12 primari delegați de asociația primarilor din fiecare raion din cadrul regiunii de dezvoltare / mun. Bălți; 5 reprezentanți ai sectorului privat și 5 reprezentanți ai societății civile, selectați conform procedurii stabilite de autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională. Lista componenței nominale a CRD Nord este făcută publică de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după încheierea procedurii de selectare a membrilor.

*** RDN este formată din municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca.

 

R E G U L A M E N T U L
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord

Aprobat prin Decizia CRD Nord nr. 3 din 29.05.2023 / link

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește statutul juridic, componența, atribuțiile și modul de funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (în continuare – CRD Nord) și este elaborat în conformitate cu Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 127 din 08 februarie 2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, în contextul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 79 din 22.02.23, MO82-84/10.03.23 art.165; în vigoare 10.04.23.

2. Consiliul Regional este o structură funcțională deliberativă la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord, fără personalitate juridică, având drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

3. În activitatea sa, CRD Nord se conduce de Constituția și legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, actele normative ale Guvernului și ale autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională, de prezentul Regulament și de alte acte normative.

4. CRD Nord este responsabil de coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii și de aprobarea Programului Operațional Regional Nord și a Planului anual de implementare a acestuia.

II. COMPONENȚA CONSILIULUI REGIONAL

6. CRD Nord este format în baza principiului reprezentativității autorităților administrațiilor publice locale, a sectorului privat și a societății civile.

7. În componența CRD Nord intră:

a) reprezentanții autorităților administrației publice locale, desemnați din oficiu: președinții de raioane;

b) câte un primar, delegat de asociația primarilor din fiecare raion, din cadrul regiunii de dezvoltare;

c) cinci reprezentanți ai sectorului privat și cinci reprezentanți ai societății civile sectorului privat și ai societății civile, selectați conform procedurii stabilite de autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

8. Reprezentanți sectorului privat și reprezentanții societății civile reprezintă instituțiile din care fac parte la momentul selecției, iar, în caz de încetare a activității în instituția respectivă, își pierd și calitatea de membru al CRD Nord.

9. Membrii CRD Nord își exercită funcțiile fără a fi remunerați.

10. Președintele și vicepreședintele Consiliului Regional sunt aleși din rândul membrilor-reprezentanți ai autorităților publice locale, cu votul majorității plus unu al membrilor permanenți ai Consiliului Regional, pentru o perioadă de doi ani și nu pot deține două mandate consecutive. În cazul în care președintele ori vicepreședintele CRD Nord nu își îndeplinește atribuțiile stabilite, acesta poate fi revocat din funcție, la solicitarea oricărui dintre membri, cu un număr de voturi ale membrilor CRD Nord cel puțin egal cu numărul de voturi cu care a fost ales în funcția respectivă.

11. Mandatul tuturor membrilor din componența CRD Nord, mediul privat și asociativ, expiră odată cu mandatul aleșilor locali, la cerere sau demisie din cadrul instituției pe care o reprezintă.

12. Lucrările de secretariat ale CRD Nord vor fi asigurate de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord (în continuare – Agenția). În calitate de secretar al CRD Nord va fi numit prin act administrativ (Ordin) unul dintre angajații Agenției.

13. După încheierea procedurii de selectare a membrilor CRD Nord, autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională emite lista cu componența nominală a acestuia și stabilește data, ora și locul desfășurării primei ședințe, care se consideră ședință constitutivă a CRD Nord.

14. La ședința constitutivă, membrii Consiliului Regional aleg președintele și vicepreședintele cu majoritatea de voturi ale membrilor Consiliului, la propunerea autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională.

III. ATRIBUȚIILE CRD Nord

15. CRD Nord are următoarele atribuții de bază:

a) coordonează și monitorizează procesul de elaborare a Programului operațional regional Nord;

b) mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării stabile și durabile a localităților din regiune, având drept obiectiv îmbunătățirea maximă a condițiilor de trai pe întreg teritoriul regiunii de dezvoltare;

c) definește scopurile și prioritățile în domeniul dezvoltării social-economice a regiunii de dezvoltare;

d) coordonează planificarea și implementarea obiectivelor de dezvoltare regională din cadrul regiunii de dezvoltare.

16. CRD Nord are următoarele atribuții speciale:

1) în domeniul aprobării Programului operațional regional, elaborat de Agenție:

a) identifică (determină) și propune Agenției direcțiile prioritare pentru Programul operațional regional Nord și programele de dezvoltare regională;

b) evaluează consecvența și concordanța Strategiei naționale de dezvoltare, Strategiei naționale de dezvoltare regională, strategiilor și programelor naționale sectoriale, precum și ale deciziilor politice naționale și locale în domeniul dezvoltării regionale;

c) examinează și aprobă proiectele finale ale Programului operațional regional Nord;

d) prezintă autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regional, Programul operațional regional aprobat;

2) în domeniul aprobării și promovării proiectelor de dezvoltare regională, propuse pentru a fi incluse în planurile operaționale regionale:

a) examinează și aprobă criteriile de selectare și prioritățile pentru dezvoltarea regională, elaborate de Agenție;

b) examinează portofoliul de proiecte regionale înaintate Agenției;

c) evaluează consecvența și concordanța proiectelor și programelor regionale cu obiectivele strategice și cu acțiunile stipulate în Programul operațional regional Nord;

d) aprobă proiectele regionale;

e) promovează proiectele regionale în mediul potențialilor donatori și investitori;

3) în domeniul reprezentării Regiunii de dezvoltare Nord și a intereselor în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale (în continuare – Consiliu Național):

a) examinează ordinea de zi și documentele pregătite pentru ședința Consiliului Național;

b) aprobă propuneri care urmează să fie discutate și/sau decizii care urmează să fie aprobate de Consiliul Național;

5) în domeniul monitorizării modului de utilizare a mijloacelor financiare alocate Regiunii de dezvoltare Nord din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală:

a) monitorizează rezultatele implementării proiectelor regionale, în baza rapoartelor Agenției;

b) intervine și solicită explicații în cazul în care descoperă discrepanțe în procesul de implementare a proiectelor regionale;

c) expediază autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională raportul anual de monitorizare aprobat;

7) în domeniul promovării cooperării interregionale și intraregionale cu instituțiile publice și organizațiile private:

a) sprijină eforturile instituțiilor publice și organizațiilor private în atingerea unui nivel înalt de dezvoltare locală;

c) colaborează cu instituțiile publice și agențiile specializate în scopul promovării și/sau implementării proiectelor regionale sau sectoriale;

d) cooperează cu alte consilii regionale în chestiuni de interes comun;

e) colaborează cu organizațiile regionale din alte state, precum și cu organizațiile internaționale în problemele ce țin de dezvoltarea regională;

8) în domenii conexe de activitate:

a) examinează studiile, analizele și recomandările privind implementarea Programului operațional regional Nord, problemele de dezvoltare ale regiunii, intervențiile necesare și alte documente elaborate de Agenție;

b) elaborează și prezintă Consiliului Național propuneri cu privire la îmbunătățirea politicii, legislației și altor instrumente în vederea sprijinirii dezvoltării regionale;

c) sprijină formarea și implementarea schemelor de parteneriat public-privat în scopul implementării programelor și proiectelor regionale;

d) exercită atribuțiile delegate de către Consiliul Național.

IV. MODUL DE FUNCȚIONARE A CRD Nord

17. CRD Nord este o structură reprezentativă funcțională, care se întrunește în ședințe. În vederea realizării atribuțiilor sale, Consiliul adoptă decizii.

18. CRD Nord se întrunește în ședințe ordinare trimestrial.

19. CRD Nord se întrunește în ședințe extraordinare: 

a) la solicitarea președintelui CRD Nord; 

b) la inițiativa Consiliului Național;

c) la inițiativa Agenției de Dezvoltare Regională Nord;

d) la solicitarea unei treimi din numărul total de membri ai CRD Nord.

20. Prima ședință a CRD Nord este prezidată de reprezentantul autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională până în momentul numirii în funcție a președintelui Consiliului.

21. Președintele CRD Nord are următoarele responsabilități și sarcini:

a) reprezintă CRD Nord în Consiliul Național;

b) stabilește data ședințelor CRD Nord;

c) propune ordinea de zi a CRD Nord;

d) prezidează ședințele CRD Nord;

e) semnează deciziile adoptate de CRD Nord și procesul-verbal al ședinței respective;

f) în caz de absență, sarcinile sale sunt îndeplinite de vicepreședinte, iar în absența acestuia – de alt membru al CRD Nord din rândul președinților de raioane sau primari, ales ad-hoc.

22. Secretarul CRD Nord are următoarele atribuții:

a) organizează și asigură convocarea ședințelor CRD Nord;

b) pregătește și prezintă materialele în cadrul ședințelor CRD Nord;

c) întocmește și semnează procesele-verbale ale ședințelor CRD Nord și deciziile adoptate;

d) asistă președintele și membrii CRD Nord în perioada dintre ședințe;

e) asigură evidența, păstrarea și arhivarea documentelor și altor materiale ale CRD Nord;

f) realizează și alte activități menite să asigure funcționarea eficientă a CRD Nord.

23. Invitația de participare la ședință și documentele relevante se transmit membrilor CRD Nord cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte, în cazul ședințelor ordinare, și cu cel puțin 3 zile înainte, în cazul ședințelor extraordinare.

24. În invitația de participare la ședința CRD Nord se va indica data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a ședinței, la care vor fi anexate materialele propuse spre examinare.

25. Ordinea de zi a ședinței CRD Nord va fi plasată pe pagina web a Agenției cu cel puțin o zi înainte de ședință.

26. Președintele CRD Nord poate invita la ședință, inclusiv la propunerea Agenției, și alți reprezentanți ai autorităților administrației publice, ai organizațiilor donatoare, ai asociațiilor obștești, experți și alte persoane interesate, care pot participa la dezbateri pe marginea chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a ședinței respective.

27. Persoanele invitate participă la ședința CRD Nord și la dezbaterea chestiunilor fără a avea drept de vot.

28. Directorul Agenției participă la ședințele CRD Nord fără drept de vot.

29. La ședințele CRD Nord pot participa reprezentanții autorităților, instituțiilor și organizațiilor locale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, cu acordul prealabil al președintelui CRD Nord, cu condiția că problemele specifice domeniului lor de activitate sunt puse în discuție la ședința respectivă.

30. Persoana invitată primește invitația, ordinea de zi a ședinței CRD Nord și documentele referitoare la chestiunea la a cărei dezbatere a fost invitată să participe.

31. Secretarul CRD Nord, cu asistența Agenției, va informa publicul în mod transparent și operativ despre cele mai importante decizii ale CRD Nord.

32. Ședințele ordinare și extraordinare sunt considerate deliberative dacă la ele participă cel puțin 1/3 din numărul membrilor permanenți ai CRD Nord.

33. În cazul în care la ședință nu este prezent numărul necesar de membri permanenți, ședința este amânată și, în timp rezonabil, se convoacă o nouă ședință.

34. În caz de indisponibilitate, membrul CRD Nord, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui, poate desemna o altă persoană din instituția sau organizația respectivă pentru a-l reprezenta la ședința CRD Nord, inclusiv cu drept de vot. Desemnarea are loc pe bază de procură sau alt document oficial, care se prezintă Președintelui CRD Nord înainte de începerea ședinței. Documentul ce confirmă împuternicirile persoanei respective se anexează la procesul-verbal al ședinței.

35. În caz de imposibilitate de participare la ședință a președintelui CRD Nord, ședința este prezidată de vicepreședinte. În cazul imposibilității participării la ședință a președintelui și a vicepreședintelui aleși ai CRD Nord, președintele ședinței respective se alege ad-hoc, cu votul majoritar al membrilor permanenți prezenți la ședință.

36. În cazul în care obținerea consensului devine imposibilă, deciziile CRD Nord se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință (50 la sută plus unul). În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.

37. Deciziile CRD Nord se semnează de președintele acestuia în termen de cel mult 3 zile din data ședinței.

38. Deciziile CRD Nord vor fi aduse la cunoștința persoanelor interesate de către secretarul CRD Nord în termen de cel mult 7 zile din data semnării acestora de către președinte.

39. Ședințele CRD Nord se consemnează în procese-verbale, semnate de președinte și secretar.

40. Păstrarea și arhivarea deciziilor CRD Nord, a proceselor-verbale, precum și a materialelor relevante vor fi asigurate de secretar, în modul stabilit de legislație pentru documentele oficiale.

41. Prezentul regulament intră în vigoare de la data adoptării, cu excepția pct 7. și 8., care vor intra în vigoare la expirarea mandatelor actualilor membri ai CRD Nord.

42. Deciziile CRD Nord adoptate cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi declarate nule, în condițiile legii, de instanța de judecată.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord